معرفی

فعالیتهای اجرایی اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان ابتدا در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله استکبار بر علیه ایران در سال 1365 با عنوان معاونت دفاعی با نظارت مستقیم رئیس دانشگاه شروع شد. اهداف عمده در آن زمان سازمندهی واعزام دانشجویان داوطلب شرکت در جنگ و همچنین رسیدگی به مسائل آموزشی تحصیلی دانشجویان رزمنده بود. آگرچه آمار دقیقی از تعداد دانشجویان اعزامی به جبهه توسط معاونت دفاعی دانشگاه شهید باهنر در دست نیست ولی تعداد 35 نفر از عزیزان اعزامی به جبهه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره 374 تاریخ 20/12/70 ادارات کل امور دانشجویان شاهد وایثارگردر سال 1370 در دانشگاه ایجاد گردید که تاکنون به فعالیت اجرایی خود ادامه می دهد. اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه اکنون حدود 1020نفر دانشجو را شامل می شود که تعداد250نفر از این دانشجویان وابسته به مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی شهر کرمان هستند. از نظر تعداد دانشجو این اداره کل درردیف پنجم دانشگاههای کشوربوده که دانشگاه تهران با بیش از 2000 نفر در ردیف نخست می باشد.