معرفی برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره آموزشی - پژوهشی جایزه ملی ایثار

درچهارمین دوره جشنواره آموزشی - پژوهشی جایزه ملی ایثار در سال 1398 تعداد 7 نفر از دانشجویان منطقه 8 کشوری حائز شرایط انتخاب شده اند. خانم مهناز زامیاد دانشجوی ایثارگر دوره دکتری تخصصی زیست شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان رتبه برگزیده ملی را کسب نمودند. ضمن تبریک به ایشان، آرزوی موفقیت برای دانشجویان داریم.