ثبت نام کلاسهای ICDL

ثبت نام کلاسهای کامپیوتر 
جهت ثبت نام کلاسهای مهارتهای هفت گانه کامپیوتر و بهره مندی از تخفیف ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر به ستاد شاهد دانشگاه مراجعه نمایید.
فرزندان شاهد: رایگان
سایر: تا 60% تخفیف