اطلاعیه ورزشی

کسب مقام اول در رشته های تنیس، شطرنج ،شنا و دومیدانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان را در المپیاد ورزشی منطقه 6کشوری تبریک می گوییم.