درباره اداره


کارمندان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
سمیه عسکرپور کارشناس امور آموزشی 31322767
زهرا مشکبار مستخدم 31322767