درباره اداره نام ونام خانوادگیحسینعلی ساسان

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

 مدت تصدی : از سال 1389 تا کنون

 پست الکترونیکی :Hosali_s@yahoo.com

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 رخساره مرادی  کارشناس آموزشی  کارشناسی از سال 1386 تا سال 1389