درباره اداره


تماس با اداره

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 اداره کل شاهد و امور ایثار گران 33257232 33257232 shahedbahonar@uk.ac.ir